71
   Wednesday
   92 / 69
   Thursday
   90 / 70
   Friday
   89 / 70