67
   Wednesday
   90 / 66
   Thursday
   90 / 68
   Friday
   89 / 67