76
   Wednesday
   95 / 73
   Thursday
   92 / 70
   Friday
   89 / 68