94
   Wednesday
   94 / 74
   Thursday
   92 / 70
   Friday
   89 / 68